QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ RONNY DASH

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ RONNY DASH

Bằng cách cung cấp thông tin đăng ký tham gia cho Ban Tổ Chức (BTC) qua các hình thức đăng ký khác nhau (trực tuyến qua website, email,…), bạn đã đồng ý tham gia vào sự kiện sau: Hoạt động chạy vui Ronny Dash 2024 tại Thành phố Đà Nẵng, đồng ý và tuân theo các điều lệ, điều khoản và quy định do các cơ quan thẩm quyền, BTC và các đơn vị tổ chức, nhóm hỗ trợ sự kiện đặt ra như sau: 

  • Tôi cam kết đồng ý cho con/cháu/em của tôi tham gia vào sự kiện này. 
  • Tôi cam kết xác nhận rằng con/cháu/em của tôi có điều kiện sức khỏe tốt và đủ thể lực để tham gia vào sự kiện này. 
  • Tôi hiểu rằng sự kiện được quay hình, chụp ảnh và vì vậy hình ảnh của con/cháu/em tôi cũng được ghi lại. Các hình ảnh sẽ được sử dụng để đăng tải, và sử dụng cho mục đích liên quan đến sự kiện. 
  • Bằng hình thức ký bản cam kết này, tôi xin miễn trừ trách nhiệm của Ban tổ chức, các đơn vị, đối tác liên quan trong sự kiện cho bất kỳ sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

NGÀY CHẠY: 23.03.2024